KAPCSOLAT

Slate Design Kft.

Bemutató terem: 3300 Eger, Tárkányi út 92/G (Agria Vállalkozói Park)

Telefon:
+36 70 620 7999 – Bánki Gergő
+36 70 612 6125 – Kerényi Réka

E-mail: info@slatedesign.hu

Nyitvatartás:
Hétfő–Péntek: 08:00–16:30
Szombat: előzetes egyeztetés alapján

 

Általános Szerződési Feltételek

1. Bevezetés

Jelen Általános Szerződési Feltételek mindazon ajánlatokra, illetve adásvételi ügyletekre vonatkoznak, amelynek során a SLATE DESIGN Kft. (a továbbiakban: Eladó) az általa forgalmazott termékek értékesítése céljából a fogyasztónak és/vagy vállalkozásnak minősülő Vevőkkel szerződést köt. Jelen Általános Szerződési Feltételek az adott ajánlat, megrendelés-visszaigazolás, vagy kétoldalúan aláírt szerződés mellékleteként a létrejött megállapodás elválaszthatatlan részét képezik.

Vevő a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kijelenti, hogy a jelen szerződéses feltételeket a szerződéskötést megelőzően megismerte, és az adott szerződés aláírásával, eladói ajánlat elfogadásával, vagy megrendelésének elküldésével kifejezetten elfogadja ezeket.

Vevő kijelenti továbbá, hogy Eladó kifejezetten tájékoztatta azon Általános Szerződési Feltételekről, amelyek eltérnek a szokásos szerződéses gyakorlattól vagy a közöttük korábban fennálló kereskedelmi kapcsolatokban irányadó feltételektől és egyúttal kijelenti azt is, hogy ezen tájékoztatást megértette, tudomásul vette és elfogadta.

Vevő a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával egyúttal lemond az általa alkalmazandó saját – az alábbiakban foglaltaktól eltérő – általános szerződési feltételeiről és a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalta rendelkezéseket tekinti irányadónak.

2. Az ajánlat tárgya és terjedelme

2.1. Amennyiben az Eladó ajánlatában másképp nem nyilatkozik, úgy az adásvétel során – a megrendelés időpontjában érvényes – az Eladó által kiadott listaár szerinti árakat kell alkalmazni. Amikor az Eladó ajánlatot ad ki, ezen ajánlatban szereplő árak és (minőségi, mennyiségi) feltételek kizárólag az ajánlatban meghatározott termékekre vonatkoznak, és egyéb megkötés hiányában a kiadástól számított egy hónapig maradnak érvényben.

2.2. A katalógusokban, prospektusokban specifikált termékekre vonatkozóan az Eladó mindenkor fenntartja a változtatás jogát.

2.3. Amennyiben a Vevő az általa aláírt és az Eladóhoz már beérkezett megrendelést a teljesítést megelőzően lemondja, úgy az Eladó a megrendelés összértékének 15%-át kötbérként jogosult felszámolni Vevővel szemben. Vevő kijelenti, hogy a kikötött kötbérösszeget nem tartja eltúlzottnak, azt elfogadja és tudomásul veszi.

3. A szerződés létrejötte

3.1. Az adásvételi szerződés (a továbbiakban: a Szerződés) akkor jön létre, ha

  • a Vevő az Eladó ajánlatát minden részletében elfogadó írásbeli megrendelést ad Eladó részére, vagy ajánlat hiányában Eladó Vevő rendelését minden részletében elfogadó írásbeli visszaigazolást ad Vevő részére, vagy
  • az adásvételi szerződést mindkét fél aláírja, és
  • teljesülnek azok a feltételek, amelyek az előzetes megállapodásban rögzítésre kerültek az érvényességi/hatályossági feltételként (pl. előlegfizetés).

4. Árak, fizetési feltételek

4.1. Az Eladó által közölt árak ÁFA nélkül értendőek, kivéve, ha az Eladó ajánlatában ettől eltérően tünteti fel azokat.

4.2. Vevőt kötbérfizetési kötelezettség terheli abban az esetben is, ha a Vevő a megrendelt terméket Eladó második értesítésétől számított 30 naptári napon belül sem veszi át és/vagy a vásárláshoz kapcsolódó pénzügyi teljesítési kötelezettségét nem teljesíti. Az értesítés lehetséges e-mailben is. A kötbér összege a létrejött szerződés alapján vevő által megfizetett vételárelőlegének 25 %-a. Vevő kijelenti, hogy a kikötött kötbérösszeget nem tartja eltúlzottnak, azt elfogadja és tudomásul veszi.

4.3. A fizetési feltételek a Szerződésben kerülnek rögzítésre. Amennyiben a Szerződés nem határozza meg az adott ügyletre vonatkozó fizetési feltételeket, úgy a Vevő az áru és/vagy a szolgáltatás ellenértékét teljes egészében az átvételéig köteles Eladó részére megfizetni számla ellenében.
Amennyiben Vevő a részére átadott számla tételeivel nem ért egyet, azt köteles Eladóval haladéktalanul közölni, megjelölve a kifogásolt termékeket és a kifogás okát. A nem kifogásolt tételek tekintetében a számla befogadottnak minősül.

4.4. Fizetési késedelem esetén az Eladó jogosult késedelmi kamat felszámolására. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat – idegen pénznemben meghatározott pénztartozás esetén az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat – tíz százalékponttal növelt értéke. A kamat számításakor a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat irányadó az adott naptári félév teljes idejére.

4.5. Vevő a jelen feltételek elfogadásával felhatalmazását adja, hogy fizetési kötelezettségének nem teljesítése/késedelmes teljesítése esetén Eladó a Vevő adatait harmadik személynek – követeléskezelő, behajtó vállalkozásnak, ügyvédi irodának – kiadja. A tartozás behajtásával kapcsolatos költségek és díjak, valamint a késedelmi kamat Vevő részére kiszámlázásra kerül.

4.6. Eladó fenntartja a jogot arra, hogy felfüggessze a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek a teljesítését mindaddig, amíg Vevő az adott, vagy az Eladóval kötött bármely más Szerződésből fakadó, késedelmi kamattal növelt lejárt tartozását Eladó részére teljes mértékben ki nem egyenlítette.

4.7. Vevő 15 napot meghaladó késedelmes fizetése esetén Eladó jogosult a Szerződéstől egyoldalúan, írásbeli jognyilatkozattal elállni, a kötbérre vonatkozó jogi szabályozás alkalmazása mellett feltéve, hogy a Szerződésben megrendelt termékeket még nem kerültek beépítésre.

4.8. Eladó fenntartja a jogot, hogy a Vevő felé történő részteljesítéseiről arányos összegű részszámlákat bocsásson ki Vevő részére, kivéve, ha a Szerződés ettől eltérően rendelkezik.

4.9. Amennyiben a Vevő által megrendelt termékek igénye szerint egyedi méretben kerülnek legyártásra és a Vevő az általa megrendelt terméket Eladó második értesítését követő 30 naptári napon belül sem veszi át és/vagy a vásárláshoz kapcsolódó pénzügyi teljesítési kötelezettségét nem teljesíti úgy ebben az esetben vevőt kötbérfizetési kötelezettség terheli. Az értesítés lehetséges e-mailben is. A kötbér összege a tárgybeli megrendelés teljes értékének 100 %-a. Vevő kijelenti, hogy az így erre az esetre kikötött kötbérösszeget nem tartja eltúlzottnak, azt elfogadja és tudomásul veszi.

5. Átadás-átvétel

5.1. Amennyiben a Szerződés másképp nem rendelkezik, úgy a teljesítés Incoterms EXW paritás szerint, Eladó telephelyén történik. A sikeres átadás-átvétellel a kárveszély átszáll a Vevőre.

5.2. Az átvételt a Vevő vagy az aláírásra jogosult képviselője az aláírásával igazolja.

5.3. Eladó az átadott termékekről az áru átadás-átvételének időpontjában a Vevő kérésére a Minőségi Tanúsítványt köteles a Vevő részére átadni.
5.4. Eladó a vevő által megrendelt termékek vonatkozásában a tulajdonjogát mindaddig fenntartja, míg Vevő az így létrejött szerződésben vállalt valamennyi fizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget nem tesz.

6. Szavatosság, felelősségi szabályok

6.1. Eladó az általa értékesített termékek minőségét az Építésügyi Minősítő Intézet által végzett megfelelőségi vizsgálat alapján kiadott Műszaki Teljesítmény Nyilatkozattal szavatolja.

6.2. Eladó a burkolólapok beépítését nem vállalja.

6.3. Eladó az értékesítés előtt, a burkolólapok beépítésre vonatkozólag a Vevő részére írásbeli javaslatot ad, amely javaslat nem minősül műszaki tanácsadásnak, és nem helyettesíti a Vevő, vagy a Vevő megbízottjának/vállalkozójának tényleges szakkivitelezői/műszaki tanácsadói szakértelmét. Eladó írásbeli ajánlása ingyenes.

6.4. Amennyiben a Vevő a Szerződés létrejötte után, de még a burkolólapok beépítése előtt felismeri, hogy a megvásárolt burkolat általa kívánt helyen és módon történő beépítésére nincs megbízható, alkalmas műszaki megoldás, abban az esetben Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a Vevő által Eladó telephelyére hibátlan állapotban visszaszállított burkolólapok Szerződésben rögzített eladási árának 50%-át Vevő részére a visszaszállítástól számított 8 napon belül visszatéríti. Jelen pont szerinti visszatérítési jog nem alkalmazható abban az esetben, ha a Vevő által vásárolt termék egyedi, kifejezetten a Vevő által meghatározott méretre készült.

6.5. A burkolólapok beépítésének egyedi sajátosságára (beépítési rétegrend, kivitelezés) tekintettel elállási jognak nincs helye.

6.6. Az Eladó a burkolólapok minőségért felelősséget vállal, azonban a burkolólapok beépítése során a beépítés és a helyszíni kivitelezés egyedi sajátosságaira tekintettel az általa írásban javasolt beépítési rétegrend alkalmazásáért, valamint a kivitelezésért felelősséget nem vállal.

6.7. Vevő tudomásul veszi, hogy a kőfurnér burkolat természetes kőfelülete nem gyártott színű és felületi struktúrájú, azt minden esetben a gyártáshoz felhasznált kőtömb anyagának megjelenése határozza meg. Így a burkolólap színárnyalatának és esztétikai megjelenésének kifogásolására a termék beépítése után a Vevőnek már nincs lehetősége. Vevő ezen rendelkezést tudomásul veszi és elfogadja.

7. Jótállás, szavatosság

7.1. Eladó az általa forgalmazott termékek vonatkozásában 5 év jótállást + 5 év szavatosságot vállal. A magyar jogszabályokban foglalt kötelező jótállási időn felül biztosított jótállás csak azokra a meghibásodásokra terjed ki, amelyek a termék gyártója által vállalt garanciális határidőn belül jelentkeznek és a műszaki teljesítmény nyilatkozatban feltüntetett jellemzőkre.

7.2. A jótállás keretében az Eladó a hibás termékeket visszaszállíthatja a Gyártónak állásfoglalás céljából. Amennyiben a Gyártó szerint a termék garanciális cserére szorul, úgy a terméket Eladó kicseréli. Amennyiben a termék a Gyártó szerint hibátlan, vagy nem a Gyártó, illetve az Eladó érdekkörében merül fel a hiba, úgy az eredeti terméket a Vevő az Eladó telephelyén előzetes értesítést követően az ott meghatározott időpontban átveheti.

7.3. Vevő köteles a hibák felfedezését követően azonnal, de legkésőbb 48 órán belül az Eladót értesíteni, és részletes tájékoztatást adni a meghibásodás körülményeiről. Vevő köteles Eladó számára lehetővé tenni a hiba feltárását a termék beépítésének helyén. Ezen kívül az Eladó kifejezett beleegyezése nélkül tartózkodnia kell attól, hogy a hiba feltárását harmadik személlyel végeztesse el.

7.4. Amennyiben a hibás terméket Vevő a jótállási időn belül harmadik személlyel kívánja megjavíttatni, vagy kicseréltetni, úgy a termékre adott garancia elvész.

7.5. Eladó kifejezetten kizárja a jótállását/szavatosságát a termék hibás beépítéséből fakadó meghibásodásáért. Eladó kizárja továbbá a felelősségét a termék hibás beépítésére visszavezethetően bekövetkezett bármely kárért.

8. Alkalmazandó jog, jogviták

8.1. A jelen Általános Szerződési Feltételekben és a Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Ptk. rendelkezései az irányadóak. Vevő tudomásul veszi, hogy közte és az eladó között ilyen ÁSZF alapján létrejött jogügyletre minden tekintetben a magyar jog az irányadó.

8.2. Az Eladó és Vevő között felmerülő minden olyan jogvita vonatkozásában, amelyet a Felek egymás közötti megállapodással rendezni nem tudnak, a Felek alávetik magukat az Eladó székhelye szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Járásbíróság / Törvényszék kizárólagos illetékességének.

Eger, 2022. április 05.

Slate Design Kft.
Eladó

MEGTETSZETTEK AZ ULTRAVÉKONY SLATE DESIGN KŐFURNÉROK? KÉRJEN AJÁNLATOT!